JUDr. Michaela Machová, Ph.D. 

Advokát

právna prax 9 rokov

Zameranie:
trestné právo, súdne spory, občianske právo, pozemkové právo, obchodné právo, právo Európskej únie

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul Mgr.) – 2012
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul JUDr.) – 2015
Právnická fakulta Masarykovej univerzity, Brno, katedra trestného práva (PhD.) – 2018

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2012

Publikácie:
Nové opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí na úrovni Európskej únie publikované v Zborníku z vedeckej konferencie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity: Nové jevy v hospodářské kriminalitě: juristický, kriminalistický a kriminologický pohled: sborník příspěvků z konference (2014)
Limity zásady „neznalosť práva škodí“ v slovenskom a českom trestnom práve publikované v Justičnej revue (2016, č. 4)
Legalizácia príjmov/ výnosov z trestnej činnosti v slovenskej a českej právnej úprave publikované v Trestněprávní revue (2017, č. 7-8)
Komparatívny pohľad na inštitút omylu v trestnom práve publikované v Justičnej revue (2017, č. 8-9)
Samopranie špinavých peňazí publikované v Zborníku z vedeckej konferencie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno: Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční (2017)

Jazyky:
anglický, francúzsky