Povinný zápis konečných užívateľov výhod pre všetky podnikateľské a iné právne subjekty

Publikácie / 10.04.2018

Od konca júla 2017 majú právnické a fyzické osoby obchodujúce so štátom povinnosť registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora a zároveň identifikovať konečného užívateľa výhod, tzn. zverejniť vlastnícku štruktúru právnických osôb.

Dňa 01. februára 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z. z.“) účinnú od 15. marca 2018, a súvisiacich zákonov (nadobúdajúcich účinnosť až 1. novembra 2018), ktorá zakladá povinnosť všetkým právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy alebo účelovým združením majetku bez právnej subjektivity:

(i)  identifikovať svojho konečného užívateľa výhod;
(ii)  viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; a
(iii)  uchovávať tieto údaje aj po dobu ďalších piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra pred 31.10.2018, či neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, ako aj ďalšie podnikateľské a iné právne subjekty, budú mať povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 01.11.2018 do 31.12.2019. Tento zápis bude bezplatný. (Zároveň však takýto zápis nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.)

Novou podmienkou zápisu vybraných právnických osôb, (napr. obchodných spoločností, neziskových organizácií alebo nadácií) do príslušného registra od 01.11.2018, bude aj uvedenie informácie o konečnom užívateľovi výhod vrátane údaju, ktorý zakladá jeho postavenie.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá

(i)  má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
(ii)  má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
(iii)  ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
(iv)  má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
(v)  má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;
(vi)  je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmen (i – iv);
(vii)  má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
(viii)  je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom združenia majetku;
(ix)  je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú v rozsahu:

(i)  meno, priezvisko;
(ii)  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené;
(iii)  adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu;
(iv)  štátna príslušnosť;
(v)  druh a číslo dokladu totožnosti; a
(vi)  vyššie uvedené údaje (i – ix), ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa Zákona č. 297/2008 Z. z.

Jednotlivé registre konkrétnych druhov podnikateľských a iných subjektov (napr. obchodný register, register neziskových organizácií), v ktorých sa tieto údaje budú zapisovať, budú slúžiť ako zdrojové registre pre referenčný register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb, ako aj v obchodnom registri, nebudú verejne prístupné.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa poskytujú iba zákonom stanoveným osobám, ako napr. službe finančnej polície Policajného zboru, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska, Národnému bezpečnostnému úradu, súdu, správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, orgánom činným v trestnom konaní, povinnej osobe podľa Zákona č. 297/2008 Z. z.. Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru môže poskytnúť údaje o konečnom užívateľovi výhod z registra právnických osôb osobe, ktorá preukáže legitímny záujem, na základe odôvodnenej žiadosti.

Dôvodom prijatia vyššie uvedenej novely je štvrtá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorá vyžaduje, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty členských štátov mali povinnosť získať a mať presné a aktuálne informácie o svojom konečnom užívateľovi výhod. Zároveň členský štát má zabezpečiť uchovávanie týchto informácií v niektorom z centrálnych registrov členského štátu.

V prípade záujmu o poskytnutie služieb advokátskej kancelárie MAPLE & FISH nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle: +421 2 5710 2777 alebo emailom na: info@maplefish.sk.