Predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti právnických osôb

Publikácie / 27.02.2018

Zavedením pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb je možné od 01.07.2016 trestne stíhať a v prípade preukázania naplnenia znakov skutkovej podstaty zákonom vymedzeného trestného činu (z približne 100 možných trestných činov právnických osôb) odsúdiť už aj samotné právnické osoby. V Slovenskej republike sa stíhanie právnických osôb zatiaľ rozbieha a povedomie verejnosti, ale aj orgánov činných v trestnom konaní ohľadom trestno-právneho postihu právnickej osoby sa ešte len formuje a etabluje. V súčasnosti je preto namieste sa zamyslieť najmä nad prevenciou vzniku trestnej zodpovednosti právnických osôb, a tak sa vyhnúť do budúcna prípadnej neľahkej obhajobe právnickej osoby v trestnom konaní.

Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení (ďalej len „Zákon“) zmieňuje možnosť tzv. vyvinenia sa právnickej osoby z trestnej zodpovednosti. Vyvinenie spočíva v nezanedbaní organizácie a kontrolných mechanizmov vo vnútri právnickej osoby. Aktívna a účinná ochrana právnických osôb pred vznikom trestnej zodpovednosti je možná vytvorením efektívneho „Compliance programu“. Podstata takého programu spočíva v jeho aktuálnosti, aktívnom uplatňovaní, vymedzení kompetencií v rámci právnickej osoby a vyhodnotení možných rizík. Okrem prevencie v oblasti trestného práva, takýto program slúži aj na zjednodušenie a sprehľadnenie procesov vo vnútri právnickej osoby, ako aj jej samotného konania.

Pod Compliance programom si v podstate možno predstaviť rôzne interné predpisy právnických osôb, ktorých súhrnom a vyšpecifikovaním získame účinný nástroj na predchádzanie trestnej zodpovednosti. Takýto program je potrebné vytvoriť pri každej právnickej osobe na mieru.

Trestná zodpovednosť sa týka všetkých právnických osôb s výnimkou (i) Slovenskej republiky a jej orgánov, (ii) iných štátov a ich orgánov, (iii) medzinárodných organizácií zriadených na základe medzinárodného práva verejného a ich orgánov, (iv) obcí a vyšších územných celkov, (v) právnických osôb, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom a (vi) iných právnických osôb, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie. :
Majetková účasť vyššie uvedených právnických osôb na inej právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť takejto právnickej osoby podľa Zákona.

Čo by mal Compliance program upravovať? V prvom rade by mal nastaviť a deklarovať organizačné fungovanie právnickej osoby, vypracovať s tým súvisiace vyhodnotenie rizík a jeho dopady na právnickú osobu, prijať vhodné pravidlá na elimináciu potenciálnych rizík, nastaviť kontrolné mechanizmy vo vnútri právnickej osoby, ako i naplánovať konanie potrebných školení, a pod.. Pokiaľ právnická osoba nezanedbá kontrolu a dohľad v rámci svojho fungovania, teda sa aktívne a efektívne podieľa na predchádzaní trestnej činnosti, spáchanie trestného činu právnickou osobou sa právnickej osobe nepričíta.

Naše služby

Advokátska kancelária MAPLE & FISH (i) posúdi, či Vaša právnická osoba podlieha trestnej zodpovednosti, (ii) zanalyzuje riziká hroziace Vašej právnickej osobe pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a (iii) následne vypracuje Compliance program na predchádzanie trestnej zodpovednosti pre Vašu spoločnosť.

V prípade záujmu o poskytnutie služieb advokátskej kancelárie MAPLE & FISH nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle: +421 2 5710 2777 alebo prostredníctvom emailu na: info@maplefish.sk.