Register partnerov verejného sektora

Publikácie / 06.04.2017

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje vybraným právnickým i fyzickým osobám povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). RPVS je informačný systém, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod.

Úlohou RPVS je zverejniť vlastnícku štruktúru osôb obchodujúcich so štátom a identifikovať konečného užívateľa výhod. RPVS preberá a zároveň nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod. Subjekty registrované v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS, sú však povinné zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod najneskôr do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz subjektu z RPVS.

Povinnosť registrácie má osoba, ktorá:

 • vstupuje do právneho vzťahu so štátom a uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní;
 • prijíma finančné prostriedky od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora;
 • nadobúda majetok alebo iné majetkové hodnoty od štátu;
 • na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora;
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ktorá má uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou;
 • dodáva služby alebo prostriedky pre štát alebo štátne orgány;
 • je subdodávateľom týchto osôb;

(ďalej len „Partner VS“)

Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na osobu:

 • ktorej sú jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky, hodnota majetku, ktorý nadobúda od štátu, neprevyšuje sumu EUR 100 000;
 • ktorej sú poskytnuté finančné prostriedky v úhrne neprevyšujúce sumu EUR 250 000 za rok;
 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to však neplatí, ak nadobúda majetok prevyšujúci hodnotu EUR 100 000;
 • banka alebo pobočka zahraničnej banky;
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí;
 • iný štát a jeho orgány;
 • medzinárodná organizácia a jej orgány. 

Konečný užívateľ výhod

Definícia konečného užívateľa výhod je obsiahnutá v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Medzi konečných užívateľov výhod právnickej osoby patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní PO;
 • má právo vymenovať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán PO;
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom;
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PO alebo z inej jej činnosti.

Registrácia do RPVS

Registráciu do RPVS vykonáva oprávnená osoba, ktorou je (i) advokát, (ii) notár, (iii) banka, (iv) audítor alebo (v) daňový poradca. Oprávnená osoba na základe zmluvy s osobou zapisovanou do RPVS identifikuje konečného užívateľa výhod a zaregistruje osobu do RPVS. Registrácia prebieha výlučne elektronicky. Do RPVS sa zapisujú údaje o osobe, ktorá má byť Partnerom VS, údaje o konečnom užívateľovi výhod a v prípade, ak je členom vlastníckej štruktúry aj verejný funkcionár, aj údaje o  verejnom funkcionárovi. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v RPVS aspoň po dobu trvania zmluvy uzatvorenej so subjektom verejnej správy.

Sankčný mechanizmus

Za správnosť údajov uvedených v RPVS zodpovedá zapísaná osoba a tiež oprávnená osoba. V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií je registrujúci orgán oprávnený uložiť pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý Partner VS získal. Ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od EUR 10 000 do EUR 1 000 000. V prípade nezaplatenia pokuty registrový súd vymaže zapísanú osobu z RPVS, v dôsledku čoho je subjekt verejnej správy oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Naše služby
Advokátska kancelária MAPLE & FISH ako oprávnená osoba (i) posúdi, či Vašej spoločnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vzniká povinnosť registrácie do RPVS, (ii) overí konečného užívateľa výhod a (iii) následne zabezpečí registráciu Vašej spoločnosti do RPVS.

V prípade záujmu o poskytnutie služieb advokátskej kancelárie MAPLE & FISH nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle: +421 2 5710 2777 alebo emailom na: info@maplefish.sk.