PRO SOCIAL

Advokátska kancelária MAPLE & FISH formou poskytovania bezplatného právneho poradenstva podporuje občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktoré venujú svoj čas a energiu verejno-prospešným aktivitám a pomoci iným. Bezplatné resp. zvýhodnené právne poradenstvo sme poskytli najmä nasledovným organizáciám:

Plamienok-CB-300x127

Nezisková organizácia PLAMIENOK poskytuje odborne garantovanú paliatívnu liečbu deťom s život limitujúcou a ohrozujúcou chorobou v ich domácom prostredí, a to formou návštev lekára a zdravotnej sestry v domácom prostredí, ktorí odborne sledujú zdravotný stav detí a indikujú a následne realizujú symptómový manažment (liečba bolesti, dušnosti a ostatných obťažujúcich syndrómov), ktorý prispieva k zmierňovaniu utrpenia zomierajúcich detí a zvyšovaniu kvality ich života. Organizácia tiež zapožičiava potrebné prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje pobyt dieťaťa v domácom prostredí.

provida_uzsie-300x64

Nadácia PRO VIDA vznikla s cieľom profesionálne spravovať majetok pre verejnoprospešné účely formou venture philanthropy (angažovaná filantropia), v ktorej sa zameriavame na riešenie vážnych spoločenských problémov s využitím princípov vlastných podnikaniu a podnikavosti. Poslaním nadácie PRO VIDA je pomáhať začleniť sa do spoločnosti tím, ktorí mali menej šťastia, menej zdravia alebo menej lásky, narodili sa do ťažkých sociálnych podmienok, alebo sú vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nízkeho vzdelania, zdravotného handicapu alebo z dôvodov iného spoločenského znevýhodnenia. Nadácia vytvára prostredie pre inkubáciu inovatívnych riešení sociálnych a spoločenských problémov a podporuje aktivity tých jednotlivcov a organizácií, ktorí kombinujú princípy filantropie a podnikavosti a vedia spojiť dva zdanlivo protichodné motívy: ekonomickú racionalitu so sledovaním spoločensky prospešných cieľov.

Občianske združenie PRO VIDA pomáha sociálne znevýhodneným osobám v ich integrácii do spoločnosti, aby mohli prežiť čo najplnohodnotnejšie svoj život, a mali možnosť úspešnej sociálnej migrácie. Predovšetkým sa občianske združenie PRO VIDA zameriava na pomoc deťom vyrastajúcim v náhradnej starostlivosti, a to najmä ústavnej starostlivosti, a taktiež samotným inštitúciám a subjektom poskytujúcim služby náhradnej starostlivosti.

memories

Účelom vzniku nadácie MEMORY je pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám prostredníctvom podpory projektov riešiacich problém s názvom Alzheimerova choroba. Nadácia MEMORY je predĺženou rukou tých, ktorí chcú finančne pomôcť smerom k tým, ktorí pomoc očakávajú a potrebujú. Nadácia sprostredkúva nevyhnutnú pomoc odborného a sociálneho charakteru postihnutým a ich rodinám, zvyšuje dostupnosť služieb rodinám s členom postihnutým Alzheimerovou chorobou. Nadácia zároveň zabezpečuje vzdelávanie profesionálov zainteresovaných na poskytovaní starostlivosti pacientom s Alzheimerovou chorobou a zvyšuje informovanosť verejnosti o ochorení.

pokoj_uzsie

Občianske združenie POKOJ A DOBRO – pomoc utečencom vzniklo za účelom pomoci a zmiernenia utrpenia utečencov. Jeho poslaním je vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi. Vďaka občianskemu združeniu POKOJ A DOBRO – pomoc utečencom našlo na Slovensku nový domov 149 asýrskych kresťanov.