Podnikanie

Poskytujeme kvalifikované analýzy, stanoviská a praktické rady v oblasti obchodného práva, korešpondujúce so špecifikami slovenského právneho poriadku. Náš klient vždy dostane plnohodnotný právny servis, aby mohol bez problémov realizovať svoje obchodné zámery.

Európske právo

Máme dlhoročné rozsiahle skúsenosti s aplikovaním záväzných noriem európskeho práva v podmienkach slovenského právneho poriadku. Aj preto sme jedinou tuzemskou advokátskou kanceláriou, ktorej služby využíva Európske spoločenstvo.

Nehnuteľnosti

Development a nadobúdanie nehnuteľností bývajú často spojené s rizikami, ktoré skúsení právnici dokážu eliminovať. Vykonávame právny audit, prípravu transakčnej dokumentácie a poskytujeme právnu pomoc v súvislosti s územným a stavebným konaním, či pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Verejný sektor

Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy sú inštitúcie, ktorým zákon ukladá povinnosť poskytovať verejnú službu. Zmeny legislatívneho prostredia, ktoré nastali po vstupe Slovenska do Európskej únie, kladie na verejný sektor nároky, ktoré častokrát vyžadujú asistenciu skúsenej právnickej kancelárie.

Energetika

Naše služby využívajú aj klienti podnikajúci v oblasti energetiky a sieťových odvetví. Poskytujeme im právnu pomoc pri investíciách do budovania alebo rekonštrukcie energetických celkov a obnoviteľných  zdrojov energie, ale i pri získavaní licencií potrebných na prevádzku takýchto zariadení.

Zdravie

Život a zdravie človeka sú pre nás najvyššou hodnotou, preto sa náš tím zaoberá aj touto právnou disciplínou. Poskytujeme poradenstvo pre subjekty verejného zdravotného poistenia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby mohli na čo najvyššej úrovni vykonávať svoje služby v prospech nás, občanov.

Súdne spory

Súdny spor je zväčša posledným možným riešením patového právneho stavu. Každý prípad má v sebe istú mieru rizika a neistoty. Ak však zlyhali všetky pokusy o mimosúdne urovnanie sporu a jedinou možnosťou na uplatnenia vašich práv je súdne alebo rozhodcovské konanie, pokojne sa na nás obráťte.

Pracovné právo

Fungujúca súhra medzi zamestnancami a zamestnávateľom a vzájomné pochopenie potrieb druhej strany, je dôležitým predpokladom na dosiahnutie dobrých výsledkov spoločnosti. Našim klientom, či už sú to zamestnanci alebo zamestnávatelia, pomáhame nájsť správnu rovnováhu v pracovno-právnych vzťahoch.

Startup

Dobrý podnikateľský nápad treba podporiť, aby mohol napĺňať svoje ambície. Startupová scéna nám je blízka a úspešne sa na nej pohybujeme už niekoľko rokov. Kvalifikovaným právnym poradenstvom spájame začínajúcich podnikateľov s investormi, ktorí vytvárajú podmienky na rozbeh nového biznisu.