Dočasná ochrana podnikateľov, o aký inštitút ide a ako je možné o ňu požiadať

Publikácie / 24.02.2021

Inštitút dočasnej ochrany podnikateľov v našom právnom poriadku je pomerne novým inštitútom, ktorý vznikol ako odpoveď na zmiernenie dopadov pandémie COVID – 19 na podnikateľov. Nakoľko ide o inštitút, ktorý je podnikateľmi značne využívaným, zákonodarca pristúpil k vytvoreniu komplexnej právnej úpravy tohto inštitútu. V nasledujúcom článku Vám priblížime inštitút dočasnej ochrany podnikateľa a najčastejšie otázky, ktoré si podnikatelia uvažujúci nad jeho využitím kladú.

Komplexná úprava inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov vo finančných ťažkostiach je obsiahnutá v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov“), v zmysle ktorého je účelom zákona vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov umožňuje požiadať o dočasnú ochranu podnikateľa až do 31.12.2022.

Kľúčové pri poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov sú jej účinky, ktoré by sme vo formálnej rovine mohli prirovnať k účinkom konkurzu. Dôvodová správa k Zákonu o dočasnej ochrane podnikateľov uvádza, že dočasnú ochranu je potrebné vnímať ako typ neodkladného opatrenia súdu, ktoré má za cieľ poskytnúť podnikom vo finančných ťažkostiach dostatočný, avšak časovo obmedzený rámec určený pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie dotknutého podniku.

 

Ako požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany?

O udelenie dočasnej ochrany podnikateľa je oprávnený požiadať každý podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Podnikateľom pre účely tohto zákona je subjekt podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, z čoho vyplýva, že žiadateľom o udelenie dočasnej ochrany môže byť právnická osoba ale aj fyzická osoba – podnikateľ. Centrom hlavných záujmov je podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia európskeho parlament a Rady (EÚ) 215/848 o insolvenčnom konaní miesto, kde dlžník vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími stranami. Za centrum hlavných záujmov podnikateľského subjektu sa považuje miesto jeho podnikania, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ak podnikateľ žiadajúci o udelenie dočasnej ochrany podnikateľa spĺňa vyššie uvedenú podmienku, v rámci žiadosti musí vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že:

 1. je oprávnený na podanie žiadosti a jej podaním sleduje účel dočasnej ochrany;
 2. s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina veriteľov žiadajúceho podnikateľa (tento súhlas musí byť písomný);
 3. v čase podania žiadosti podnikateľovi nie sú známe dôvody na jeho zrušenie (pri právnických osobách), na vyhlásenie konkurzu, vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie a napokon, že vo vzťahu k podnikateľovi neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie;
 4. vo vzťahu k podniku žiadajúceho podnikateľa, veci, právu alebo inej majetkovej hodnoty patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva;
 5. v posledných 12 mesiacoch podnikateľ nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje a neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu podniku;
 6. podnikateľ riadne vedie účtovníctvo;
 7. v uplynulých 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane;
 8. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (pri právnických osobách).

Pokiaľ podnikateľ spĺňa podmienky na udelenie dočasnej ochrany príslušný súd mu bezodkladne poskytne dočasnú ochranu a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Táto informácia, spolu s údajmi o žiadateľovi sa zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa potom považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia Oznámenia v Obchodnom vestníku. Účinky dočasnej ochrany pôsobia voči tretím osobám od okamihu kedy sa o nej dozvedeli. Dočasnú ochranu je potrebné považovať za právny stav podnikateľa, z čoho vyplýva povinnosť uvádzať tento právny stav v obchodnom styku popri obchodnom mene (§ 9 ods. 4 Obchodného zákonníka), a to s dodatkom „podnikateľ pod dočasnou ochranou“.

 

Aké sú účinky dočasnej ochrany podnikateľa?

Medzi účinky dočasnej ochrany podnikateľa môžeme v prvom rade zaradiť pasívnu a aktívnu konkurznú imunitu. Pasívna konkurzná imunita znamená, že na podnikateľa, ktorému je poskytnutá dočasná ochrana sa dočasne nevzťahujú predpisy konkurzného práva. V prípade ak by došlo k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu veriteľom na podnikateľa, ktorému je poskytnutá dočasná ochrana, konkurzný súd by nemohol rozhodnúť o začatí konkurzného konania, a to aj v prípade, ak by návrh na vyhlásenie konkurzu veriteľa spĺňal všetky
podmienky. Aktívna konkurzná imunita ako účinok dočasnej ochrany predstavuje dočasné zbavenie podnikateľa povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, čo rovnako platí aj pre osoby, ktorým by podľa predpisov konkurzného práva táto povinnosť vznikla (napr. štatutárne orgány spoločnosti).

Relatívna exekučná imunita predstavuje účinok dočasnej ochrany podnikateľa, vďaka ktorej počas trvania dočasnej ochrany nie je možné od podnikateľa v rámci exekúcie postihovať veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku pod dočasnou ochranou. Nakoľko ide o relatívnu exekučnú imunitu, Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vymedzil situácie, na ktoré sa relatívny exekučná imunita nevzťahuje a tými sú: (i) vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci; (ii) vymáhanie pohľadávky vzniknutej pri realizácií spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie; alebo (iii) vymáhanie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Európskej únie.

Dočasná ochrana podnikateľa pôsobí aj na výkon zabezpečovacích práv. Rozumie sa ňou nemožnosť vykonávať zabezpečovacie práva voči podnikateľovi, ktorému je poskytnutá dočasná ochrana a vo vzťahu k podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnoty patriacej k podniku.

Vo vzťahu k pohľadávkam podnikateľa pod dočasnou ochranou sa podľa Zákona o dočasnej ochrane podnikateľov na čas trvania dočasnej ochrany obmedzuje rozsah započítania pohľadávky, ktorá vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany so spriaznenou pohľadávkou, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, a to jednak jednostranne a jednak dohodou. Uvedené predstavuje účinok dočasnej ochrany v podobe obmedzenia započítania spriaznených pohľadávok.

Obmedzenia ukončovania zmluvných vzťahov vyplývajúce z dočasnej ochrany znamená, že zmluvná strana, ktorá má s podnikateľom pod dočasnou ochranou uzavretú zmluvu nie je oprávnená v čase trvania dočasnej ochrany od zmluvy odstúpiť alebo odoprieť plnenie zo zmluvy.

Posledným účinkom dočasnej ochrany je spočívanie lehôt vo vzťahu k podnikateľovi pod dočasnou ochranou, t. j. voči podnikateľovi neplynú žiadne lehoty na uplatnenie nárokov.

 

Aké práva a povinnosti  má podnikateľ pod dočasnou ochranou?  

Nakoľko ide o inštitút, ktorý poskytuje podnikateľom vo finančných ťažkostiach právo požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany, s týmto sú spojené aj práva a povinnosti podnikateľov pod dočasnou ochranou. Tieto definuje Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov v § 11, pričom medzi tieto práva a povinnosti zaraďuje (i) právo prednostného uhrádzania záväzkov; (ii) povinnosť uprednostnenia spoločného záujmu veriteľov; (iii) povinnosť zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť; (iv) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora; (v) povinnosti súvisiace s úverovým financovaním podnikateľa vo finančných ťažkostiach.

 

Ako dlho dočasná ochrana podnikateľa trvá?

Dočasná ochrana podnikateľa trvá 3 mesiace odo dňa uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku, teda od jej vzniku. Dobu trvania dočasnej ochrany podnikateľa je možné na základe žiadosti predĺžiť. Žiadosť o predlženie dočasnej ochrany musí podnikateľ podať najskôr 30 dní pred a najneskôr 10 dní pred uplynutím trvania poskytnutej doby dočasnej ochrany. Na základe úplnej žiadosti podanej včas sa potom podnikateľovi predĺži trvanie dočasnej ochrany o ďalšie 3 mesiace.

 

Ako dočasná ochrana podnikateľ zaniká?

Dočasná ochrana zaniká v zmysle § 16 Zákona o dočasnej ochrane v deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov o podnikateľovi pod dočasnou ochranou v Obchodnom vestníku s informáciou, že táto sa ukončila. Miestne príslušný súd túto informáciu zverejní ak:

 • uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany (resp. od predlženia dočasnej ochrany);
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou o to požiada sám, resp. vstúpi do likvidácie;
 • z vlastnej iniciatívy alebo na základe kvalifikovaného podnetu právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany;
 • podá niektorý z veriteľov s písomným súhlasom nadpolovičnej väčšiny veriteľov podnikateľa návrh na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa.

 

Aké sú povinnosti po zániku dočasnej ochrany podnikateľa?

Po zániku dočasnej ochrany má podnikateľ (pokiaľ ide o právnickú osobu) povinnosť vložiť do zbierky listín vyhlásenie, že nie je v úpadku, uvedené však neplatí pokiaľ spoločnosť vstúpila do likvidácie. Zároveň po zániku dočasnej ochrany podnikateľ nie je oprávnený počas doby 48 mesiacov od zániku dočasnej ochrany o túto opätovne požiadať.