Dotácie na nájomné aj pre podnikateľov schválené Vládou SR

Publikácie / 05.06.2020

Vláda Slovenskej republiky na 23. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 04.06.2020 prijala návrh novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa rozširuje účel poskytovania dotácií o dotáciu na úhradu nájomného.

Dotáciu na úhradu nájomného (ďalej len „Dotácia na nájomné“) je možné v zmysle novely poskytnúť, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. nájomné vyplýva z nájomného vzťahu, obsahom ktorého je nájom vzniknutý najneskôr od 1. februára 2020;
  2. predmetom nájmu je miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo ide o trhové miesto;
  3. užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami napr. orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení znemožnené, a to:
  • uzavretím prevádzok;
  • prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach; alebo
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzkach.

Dotáciu na nájomné je možné poskytnúť fyzickej osobe – nepodnikateľovi, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe – nepodnikateľovi a aj právnickej osobe – podnikateľovi, a to na základe žiadosti.

Žiadosť v mene nájomcu podáva v elektronickej forme prenajímateľ na vlastný účet, prostredníctvom formulára, ktorý na svojom webovom sídle zverejní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Dotáciu na nájomné je možné poskytnúť nájomcovi len vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50%. Nájomcovia nedostanú dotáciu na úhradu za služby obvykle spojené s nájmom. Ak však výšku obvykle spojenej s nájmom nie je možné oddeliť od výšky nájomného, výška nájomného sa pri výpočte Dotácie na nájomne zníži o 5%.

V žiadosti sa budú uvádzať aj vyhlásenia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými žiadateľ (prenajímateľ) vyhlási že nájomca:

  1. nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
  2. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; a
  3. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

V prípade, ak by sa jednalo o Dotáciu na nájomné, ktoré by prevyšovalo sumu 100 000 € žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie Dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú Dotáciu na nájomné vrátiť.

Uvedená novela v praxi znamená, že pokiaľ prenajímateľ odpustí časť nájomného nájomcovi – poskytne mu zľavu na nájomnom – vo výške 40%, štát poskytne nájomcovi Dotáciu na nájomné v rovnakej výške. Zvyšnú časť, pokiaľ nebude zaplatená si nájomca môže rozložiť na splátky počas najviac 48–mesačného obdobia po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na odpustení časti nájomného, nájomca bude môcť uhradiť predmetné nájomné v rovnomerných splátkach počas 4-ročného obdobia po skončení mimoriadnej situácie.

Národná rada Slovenskej republiky bude o finálnej podobe predmetnej novely zákona rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.