Vládne opatrenia na podporu zamestnanosti

Publikácie / 04.04.2020

Vláda schválila projekt podpory udržania zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Projekt stanovuje podmienky kompenzácie formou finančných príspevkov pre tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí napriek obmedzeniam v súvislosti s mimoriadnou situáciou (MS) udržia pracovné miesta.

Finančné príspevky sú určené na zmiernenie dopadov počas obdobia od 12.3.2020, kedy Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) rozhodol o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené.

O príspevky môžu požiadať zamestnávatelia a SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Staršie subjekty budú zároveň povinné preukázať, že k 31.12.2019 neboli podnikom v ťažkostiach.

Poskytované príspevky sú financované zo štátneho rozpočtu alebo spolufinancované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu. Predpokladaný objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie MS (marec – máj 2020) predstavuje sumu 834,4 milióna Eur.

Druhy príspevkov:

 1. Podpora pre zamestnávateľov, ktorí na základe opatrenia ÚVZ prerušili alebo obmedzili svoje prevádzky, a udržali pracovné miesto 

Podpora je určená na pokrytie náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok bude poskytnutý formou úhrady náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1.100,- Eur.

V prípade zamestnávateľa, ktorý na základe kolektívnych zmlúv vyplácal náhradu mzdy vo výške 60 %, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, pričom príspevok bude najviac vo výške 880 Eur (suma 1.100,- Eur znížená o 20 %).

 1. Podpora pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým v čase vyhlásenia MS poklesli tržby

Príspevok je určený na úhradu:

 • časti náhrady mzdy zamestnanca alebo
 • ako paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO

O príspevok môžu žiadať nasledovné subjekty:

 • zamestnávateľ, ktorý nebol povinný prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, ktorému však poklesli tržby a napriek tomu udržal pracovné miesto
 • SZČO, ktorá je zamestnávateľom a ktorá na základe Opatrenia ÚVZ prerušila alebo obmedzila svoju prevádzku, alebo ktorej poklesli tržby a napriek tomu udržala pracovné miesto
 • SZČO, ktorá na základe opatrenia ÚVZ prerušila alebo obmedzila svoju činnosť
 • SZČO, ktorej poklesli tržby

Výška príspevku sa určuje v závislosti od poklesu tržieb, a to v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. V prípade, ak žiadateľ v r. 2019 ešte neprevádzkoval svoju činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020.

Výška príspevku je určená nasledovne:

Pokles tržieb Výška príspevku za marec 2020 Výška príspevku za apríl 2020 a ďalšie mesiace počas MS Maximálna výška príspevku
≥ 20% 90,- Eur 180,- Eur 200.000,- Eur /mesiac

800.000,- Eur / obdobie projektu

≥ 40% 150,- Eur 300,- Eur
≥ 60% 210,- Eur 420,- Eur
≥ 80% 270,- Eur 540,- Eur

 

Podmienky pre poskytnutie príspevkov

Podmienkami pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) je:

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (resp. vo výške určenej v zmysle kolektívnej zmluvy)
 • udržať pracovné miesto, a to minimálne 2 mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok – v uvedenom období zamestnávateľ nemôže urobiť ani žiadny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020

Záväzok zamestnávateľa splniť vyššie uvedené podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením.

V prípade žiadosti o poskytnutie príspevku z dôvodu poklesu tržieb je žiadateľ povinný predložiť vyhlásenie o poklese tržieb.

Okrem vyššie uvedených vyhlásení je žiadateľ zároveň povinný preukázať aj ďalšie skutočnosti podľa zákona o službách zamestnanosti. Konkrétne ide o vyhlásenia, že:

 • má splnené daňové povinnosti
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením, budú predmetom následných kontrol.

Finančné príspevky bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje svoju činnosť.