Prehľad vládnych opatrení na zlepšenie cash flow firiem počas pandémie

Publikácie / 14.04.2020

Mimoriadna situácia v dôsledku rozšírenia koronavírusu zasiahla väčšinu prevádzok a ovplyvňuje aj likviditu a peňažné toky firiem. Vláda preto schválila niekoľko nástrojov práve za účelom zníženia tlaku na cash flow podnikateľov. Ide o nasledovné opatrenia:

Odklad platenia preddavkov na daň z príjmu – ak podnikateľovi klesli v kalendárnom mesiaci tržby o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka, môže požiadať o odklad  mesačných alebo štvrťročných daňových preddavkov na daň z príjmu. Pokles obratu sa oznamuje prostredníctvom čestného vyhlásenia zasielaného elektronicky finančnej správe, a to za každý mesiac resp. štvrťrok počas trvania mimoriadnej situácie, za ktorý podnikateľ žiada odklad preddavkov. Odložené preddavky sa stanú splatnými k 31.03.2021.

Podnikatelia, ktorých tržby klesli o menej než 40 %, môžu požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu „inak“. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné dokladať mimoriadnu účtovnú závierku resp. iné podklady.

Na aktuálny stav cash flow jednotlivých podnikov má pozitívny vplyv aj odpustenie zmeškania lehoty na zaplatenie dani z príjmu. V zmysle tohto opatrenia sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov posúva na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom v rovnakej lehote musí podnikateľ ako daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. V takomto prípade podnikateľ nebude platiť sankciu.

Samostatnou kategóriou ovplyvňujúcou cash flow firiem sú mzdové náklady. Aj v tejto oblasti bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť so zlepšením cash flow podnikateľov. Predovšetkým ide o oblasť platenia odvodov v rámci sociálneho a zdravotného poistenia.

V zmysle novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení tzv. sociálne poistné ako aj preddavky na zdravotné poistné za marec 2020, sa stáva splatným až 31.07.2020. Zmena splatnosti sa však týka len tej časti poistného, ktoré má zaplatiť zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý vykazuje pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti

Rovnako tak povinné príspevky podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa stávajú splatnými až 31.7.2020.

Ďalšie opatrenia platné počas mimoriadnej situácie ponúka tiež novela Zákonníka práce. Bližšie o týchto opatreniach sa dočítate  v tomto článku https://www.maplefish.sk/novela-zakonnika-prace/.