petrusek

Mgr. Adam Petrušek

Koncipient

právna prax 1 rok

Zameranie:
sporová agenda, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, konanie pred Ústavným súdom SR, konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Bc.) – 2020
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.) – 2022

Jazyky:
anglický

Publikácie:

Potreba predbežného konštatovania nesprávneho úradného postupu ako nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody In Súkromné právo, 2023, č. 4.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonnými rozhodnutiami, ktoré nenadobudli právoplatnosť In Súkromné právo, 2023, č. 3.
Vyhláška č. 275/2022 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022 (v spoluautorstve).

Vyhláška č. 93/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022.

Trestný zákon. Komentár 1. zväzok, 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, ISBN 978-80-7676-429-3 (v spoluautorstve).
Trestný zákon. Komentár 2. zväzok, 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, ISBN 978-80-7676-534-4 (v spoluautorstve).