JUDr. Viliam Karas, PhD.

Partner

právna prax 21 rokov

Zameranie:
súťažné právo, právo Európskej únie, právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, priame zahraničné investície, fúzie a akvizície, energetika, priemyselné parky, korporátne právo, obchodné právo, súdne spory

 


 

 


Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 1999
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (titul JUDr.) – 2002
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (dizertačná) – 2004
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (titul PhD.) – 2010

Členstvo:
Slovenská advokátska komora – od roku 1999
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra Medzinárodného a európskeho práva – od roku 2000

Publikácie:
Európske právo, vydavateľstvo Iura edition, 2004
Európske právo, vydavateľstvo Iura edition, 2007, druhé rozšírené vydanie
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva, Iura Edition – Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008 (spoluautor)
Európske právo, vydavateľstvo C.H. Beck, 2012
Verejné obstarávanie – sprievodca verejným obstarávaním pre obstarávateľov a uchádzačov, Verlag Dashöfer, 2010

Jazyky:
anglický, taliansky